"Organ Ba­ğı­şı Hayat Kur­ta­rır

Bulut “3-9 Kasım Organ Ba­ğı­şı Haf­ta­sı” mü­na­se­be­tiy­le yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da organ ba­ğı­şı­nın öne­mi­ne de­ğin­di.

Kırşehir Haberleri 5 Kasım 2019 13:37
"Organ Ba­ğı­şı Hayat Kur­ta­rır
-A +A

      Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dü­rü Op. Dr. Ali Bulut “3-9 Kasım Organ Ba­ğı­şı Haf­ta­sı” mü­na­se­be­tiy­le yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da organ ba­ğı­şı­nın öne­mi­ne de­ğin­di.
      Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dü­rü op. Dr. Ali Bulut açık­la­ma­sın­da şu de­tay­la­ra yer verdi: "Ül­ke­miz­de organ yet­mez­li­ği­ne bağlı ola­rak, organ nakli bek­le­yen hasta sa­yı­sı her geçen gün artış gös­ter­mek­te­dir. Ancak organ ba­ğı­şı oran­la­rı düşük bir se­vi­ye­de seyir et­mek­te ve buna bağlı ola­rak te­da­vi­si yal­nız­ca organ ba­ğı­şı ile müm­kün olan has­ta­la­rı­mız, sağ­lık­la­rı­na ka­vu­şa­ma­dan ha­yat­la­rı­nı kay­be­de­bil­mek­te­dir­ler. Bu durum iş­gü­cün­de ağır ka­yıp­la­ra yol aça­bil­di­ği gibi ülke eko­no­mi­si üze­rin­de de ağır bir yük oluş­tu­ra­bil­mek­te­dir.
Organ Ba­ğı­şı, ki­şi­nin ha­yat­ta iken, ser­best ira­de­si ile tıb­ben ya­şa­mı sona er­dik­ten sonra doku ve or­gan­la­rı­nı­zın başka has­ta­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nıl­ma­sı­na ola­nak tanır. Bir birey, sağ­lı­ğın­da vü­cu­du­nun ta­ma­mı­nı veya be­lir­li do­ku­la­rı­nı, te­da­vi, teş­his ve bi­lim­sel amaç­lar için bı­rak­tı­ğı­nı resmi veya ya­zı­lı bir va­si­yet ile be­lir­te­bi­lir. Bu şart­la­rın sağ­lan­ma­ma­sı du­ru­mun­da sı­ra­sıy­la eşi, 18 yaş ve üzeri ço­cuk­la­rı, anne, baba, kar­deş­le­ri­nin veya ya­nın­da bu­lu­nan her­han­gi bir ya­kı­nı­nın mu­va­fa­ka­tiy­le ölen ki­şi­den organ ve doku alı­na­bil­mek­te­dir. Birey, ölü­mün­den sonra, ken­di­sin­den organ veya doku alın­ma­sı­na karşı ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­se, organ ve doku alı­na­maz.
      Bazı na­kil­ler, ya­şar­ken de ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Bu ba­ğış­lar­da böb­rek nakli ilk sı­ra­da­dır. İnsan vü­cu­dun­da 2 böb­rek bu­lun­du­ğu ve bu böb­rek­ler bir­bir­le­rin­den ba­ğım­sız ça­lış­tı­ğı için, bir ta­ne­si ba­ğış­lan­dı­ğın­da diğer böb­rek iş­le­vi­ni kay­bet­mez. Ka­ra­ci­ğer de ya­şar­ken ba­ğış­la­na­bi­lir. Ancak, yük­sek oran­da ken­di­ni ye­ni­le­me özel­li­ği olan ka­ra­ci­ğe­rin ta­ma­mı ba­ğış­la­na­ma­sa da, bir par­ça­sı ba­ğış­la­na­bi­lir.
Bir bi­re­yin, organ ba­ğı­şı ya­pa­bil­me­si için 18 yaş veya üs­tün­de olup akli den­ge­si ye­rin­de ol­ma­sı ge­re­kir. Bu şart ve ko­şul­la­rı sağ­la­yan her­kes sağ­lık mü­dür­lük­le­ri­ne, has­ta­ne­le­re, organ nak­liy­le il­gi­li der­nek ve ku­ru­luş­la­ra baş­vu­ra­rak, doku ve organ bağış bel­ge­si ala­bi­lir. Organ ba­ğı­şı ya­pıl­dı­ğı mut­la­ka, ki­şi­nin ya­kın­la­rı­na da bil­di­ril­me­li­dir. Bunun ne­de­ni; bir ki­şi­de beyin ölümü ger­çek­leş­ti­ğin­de ak­ra­ba­la­rı­nın organ ba­ğı­şı ko­nu­sun­da karar ver­me­le­ri­nin is­ten­me­si­dir. Bağış yapan kişi son­ra­dan fik­ri­ni de­ğiş­ti­rir ise, ve ve­ri­len “Doku ve Organ Bağış Bel­ge­si”ni yır­ta­rak at­ma­sı ve bu karar de­ği­şik­li­ği­ni aile­ye bil­dir­me­si ye­ter­li­dir.
      Her sene 3-9 Kasım Organ Ba­ğı­şı Haf­ta­sı ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Organ yet­mez­li­ği so­ru­nu ya­şa­yan has­ta­la­rı­mız için büyük bir umut ışığı olan organ ba­ğı­şı haf­ta­sı­nın en etkin ve en ve­rim­li bir bi­çim­de kut­lan­ma­sı has­ta­la­rı­mız için mo­ti­ve edici bir unsur ola­bi­le­ce­ği gibi aynı za­man­da organ ba­ğı­şı hu­su­sun­da, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ve sağ­lık per­so­ne­li­nin far­kın­da­lı­ğı­nın art­tı­rı­la­cak ol­ma­sı da organ ba­ğı­şı ve organ nakli sa­yı­la­rı­nın art­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de olum­lu so­nuç­lar do­ğu­ra­cak­tır.”

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı