Gazeteciler Cemiyeti`nden Vali Akın`a teşekkür!

       Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından özellikle yerel basının desteklenmesi noktasında genelge göndererek doğrudan teminin alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden ve bu konunun sıkı takipçisi olacağını kaydeden Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. 
       Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Çınar Kırşehir Gazetesi Yönetim kurulu Başkanı Aydın Kahraman, Aşıkpaşa Gazetesi Sahibi Hüsnü Arıöz, Memleket Gazetesi Sahibi Murat Sürmeli, Çınar Kırşehir Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Seda Kızıltepe Baysal ve yerel gazete çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Vali Akın yerel basına çalışmalarında kolaylıklar diledi. 
/Resimler/Editor/images/cemiyet%203.jpg
Bilindiği gibi yerel medya resmi ilanların azlığı ve kağıt stoklarında fiyatlara bağlı artışlar nedeniyle zor bir dönemden geçerken ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de birçok basın kuruluşu sıkıntılar yaşıyor. Bu noktada devreye giren Kırşehir Valisi İbrahim Akın geçtiğimiz gün Kırşehir'deki Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İçişleri Dairelerine ve Valilik İç Birimlerine gönderdiği genelgede resmi ilanlar ile ilgili olarak önemli noktalara değinmiş ve genelgesinde ""Bilindiği üzere resmi ilanlar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 29 uncu maddesinde; “a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel dernekler hariç) veya, b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri. Reklam mahiyetini taşımayan ilanlar, resmi ilan sayılır.” şeklinde tarif edilmiştir. Aynı Kanunun 31 inci maddesinde ise; “Resmi ilanlar, Basın-İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayınlanmasına valilikler aracı olurlar.” hükmüne yer verilmiştir.
/Resimler/Editor/images/cemiyet%202.jpg
       Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı' Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2 nci maddesinde de Kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.
          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ” denilmektedir.
            Aynı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar ” başlıklı 62 nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, aynı maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin 9010*unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Yine aynı Kanunun 60 ıncı maddesinde ise görevlilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda, ilimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak işlerin ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalelerin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer vermişti. 
         Bu noktada Kırşehir'deki birçok basın kuruluşunu çatısı altında toplayan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu; yerel medya kuruluşlarının zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek bu konuda basın kuruluşlarını ve basın çalışanlarını yalnız bırakmayan Vali Akın'a teşekkür etti. 
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise yaptığı konuşmada yerel gazetelerin Kırşehir'de önemli bir misyonu üstlendiğini ve zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için mesai kavramı gözetmeksizin başarılı ve objektif bir şekilde görev yaptığını dile getirdi. Bu konunun sadece yazılı değil sözlü anlamda da yakın takipçisi olacağını ifade eden Vali Akın Kırşehir'deki tüm basın kuruluşlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. 
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ve kısa sohbet ile devam etti. 
 
 

Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR