14 Yaşında Attığını Vuruyor

Kır­şe­hir’de av­cı­lı­ğa 7 ya­şın­da merak salan 14 ya­şın­da­ki Ege Keten, ba­ba­sıy­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı trap ya­rış­la­rın­da keş­fe­dil­di ve ka­tıl­dı­ğı trap ya­rış­ma­la­rın­da 20 ma­dal­ya ka­zan­dı.

Kırşehir Haberleri 3 Kasım 2019 20:37
14 Yaşında Attığını Vuruyor
-A +A

           Kır­şe­hir’de av­cı­lı­ğa 7 ya­şın­da merak salan 14 ya­şın­da­ki Ege Keten, ba­ba­sıy­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı trap ya­rış­la­rın­da keş­fe­dil­di ve ka­tıl­dı­ğı trap ya­rış­ma­la­rın­da 20 ma­dal­ya ka­zan­dı.
           Kır­şe­hir’in Kaman il­çe­sin­de ya­şa­yan 14 ya­şın­da­ki Ege Keten, av­cı­lı­ğa me­rak­lı olan ba­ba­sı sa­ye­sin­de tü­fek­le 7 ya­şın­da ta­nış­tı. Kır­şe­hir’de dü­zen­le­nen çayır trap ya­rış­ma­la­rı­na ba­ba­sı Tur­gay Keten ile bir­lik­te giden Ege Keten’in atı­cı­lık­ta­ki ye­te­ne­ği bu­ra­da keş­fe­dil­di.
             At­tı­ğı­nı vuran ve ye­te­ne­ği keş­fe­di­len Kaman En­düst­ri Mes­lek Li­se­si bi­rin­ci sınıf öğ­ren­ci­si Ege Keten’e sahip çıktı. Ege Keten, iki yıl için­de ka­tıl­dı­ğı tüm ya­rış­ma­lar­da de­re­ce elde ede­rek top­lam 20 ma­dal­ya ka­zan­dı.
             14 ya­şın­da­ki ba­şa­rı­lı spor­cu Ege Keten, "Tü­fek­le 7 ya­şın­da ta­nış­tım. Ba­ba­mın ya­nın­da ava git­tim. 10 ya­şı­ma ge­lin­ce babam Kır­şe­hir’de dü­zen­le­nen çayır trap atış­la­rı­na ka­tı­lı­yor­du. Beni de oraya gö­tür­dü ve bu­ra­da yap­tı­ğım atış­lar­da benim ye­te­ne­ğim or­ta­ya çıktı. Daha sonra ya­rış­ma­la­ra Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si spor­cu­su ola­rak ka­tıl­dım. Bir çok yerde de­re­ce­ler yap­tım ve fe­de­ras­yon ya­rış­ma­la­rı­na da ka­tıl­dım. 17 ile git­tim ve bu­ra­lar­dan de­re­ce­ler­le dön­düm. Ge­le­cek­te milli spor­cu ola­rak yurt dı­şın­da da de­re­ce yap­mak is­ti­yo­rum. En büyük des­tek­çim babam oldu. Av­cı­lık ve atı­cı­lı­ğa ilgi duy­ma­mı sağ­la­dı, ya­nın­da gö­tür­dü. Ba­ba­mın ya­nın­da okul­da öğ­ret­men­le­rim de beni des­tek­le­di. Hem ya­rış­ma­lar­da hem de ders­le­rim­de ba­şa­rı­lı olu­yo­rum. On­la­ra da te­şek­kür edi­yo­rum" diye ko­nuş­tu. Baba Tur­gay Keten ise oğ­lu­nun ya­şa­dı­ğı sü­re­ci şöyle an­lat­tı:
“10-11 yaş­la­rın­da çayır trap atış­la­rı­na ka­tıl­dı oğlum. Bu atış­lar­da ye­te­ne­ği­ni fark ettik. Çok iyiy­di atış­la­rı fe­de­ras­yon maç­la­rı­na kat­tık. Bir yıla yakın fe­de­ras­yon maç­la­rı­na gitti. Ba­şa­rı­lı da oldu. Bu ba­şa­rı ile Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si sahip çıktı. Ka­tıl­dı­ğı 7 maçın 6’sında de­re­ce yaptı. Şu anda çok iyi gi­di­yor Bizde des­tek­li­yo­ruz. Ben oğlum için bir hedef koy­ma­dım. Kendi he­def­le­ri var. Oğlum milli takım ve yurt dışı maç­lar is­ti­yor.”
Ça­yır­da trap atış­la­rı yap­ma­ya baş­la­yan Ege Keten; iki kez ya­rış­tı­ğı Mer­sin’de Tür­ki­ye 2.’si, Konya’da Tür­ki­ye 1.’si, Bursa’da Tür­ki­ye 2.’si, Adana’da (genç­ler ka­te­go­ri­si) Tür­ki­ye 1.’si, de­re­ce­le­ri elde ede­rek ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­la­rın 12’sinde de ilk üç içe­ri­sin­de yer aldı. Çınar Kır­şe­hir Haber Mer­ke­zi'ne özel açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ege Keten şun­la­rı söy­le­di: "Se­zo­nu bir Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği, üç Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ği ve bir Tür­ki­ye re­ko­ru ile ka­pat­mış bu­lun­mak­ta­yım. Atı­cı­lık spo­ru­nun trap da­lın­da ya­rı­şı­yo­rum. Ka­man­lı­yım ve bu­ra­da ailem­le ya­şı­yo­rum. Trap atış­la­rı ko­nu­sun­da ailem ve öğ­ret­men­le­rim­den büyük des­tek gö­rü­yo­rum. 2017 yı­lın­dan iti­ba­ren top­lam 20 ma­dal­ya­yı il­çe­mi­ze ve Kır­şe­hir'e ge­tir­di. Kendi ye­te­neklerim ile hiç­bir pro­fes­yonel eği­tim al­ma­dan ya­pı­yo­rum atış­la­rı­mı. Ge­lecek yıl olim­pi­yat ha­zır­lık mer­kez­le­ri­ne gi­de­ce­ğim. He­de­fim yaş prob­le­mi­ni aş­tık­tan sonra milli ta­kım­da ül­ke­mi­zi ve ili­mi­zi tem­sil etmek. Bu­gü­ne kadar bana des­tek olan her­ke­se te­şek­kür edi­yor say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Trap Atı­cı­lı­ğı; uçan nes­ne­le­ri he­def­le­yen atış türü olan Trap’ın kö­ke­ni gü­ver­cin­le­ri vur­mak için ya­pı­lan atış­tan or­ta­ya çık­mış ve gü­nü­müz­de atış sporu dal­la­rın­dan biri ha­li­ne gel­miş­tir. Ma­ki­ne­ler­den fır­la­tı­lan kil plak­lar Trap atı­şı­nın he­de­fi ola­rak kul­la­nı­lan ma­ter­yal­dir. Geç­miş­te “ clay pe­gi­on” ismi ile anı­lan kil plak­lar gü­nü­müz­de “clay tar­get” ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır.
              Olim­pik bir spor dalı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren trap atı­cı­lı­ğı es­ki­den basit bir sis­tem kul­la­nı­la­rak tek yöne uçan plak­la­ra atış yap­mak üze­ri­ne ku­ru­luy­du ancak bugün ge­liş­miş ma­ki­na­lar kul­la­nı­la­rak fark­lı açı­lar­da fır­la­tı­lan plak­la­ra ya­pı­lan atış tipi ha­li­ne gel­miş­tir. Atış plak­la­rı hemen hemen orta boy bir fin­can ta­ba­ğı bü­yük­lü­ğün­de ana mad­de­si zift olan bir mal­ze­me­den ya­pıl­mak­ta­dır. Plak­la­rın en önem­li özel­li­ği düz­gün uça­bi­li­yor ve kı­rı­la­bi­li­yor ol­ma­sı­dır. Trap Atı­cı­lı­ğı, sü­per­po­ze veya yarı oto­ma­tik tü­fek­ler kul­la­nı­la­rak ya­pı­lır.  Trap tü­fek­le­rin­de ol­ma­sı ge­re­ken özel­lik­ler ara­sın­da, uzun men­zil­li atış ya­pıl­dı­ğı için saç­ma­nın he­de­fe huzme ha­lin­de git­me­si­ni ko­lay­laş­tı­ran dar şoklu namlu ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Trap atı­şın­da plak­lar atı­cı­nın 15m önün­de bu­lu­nan çu­kur­la­ra ko­yul­muş ma­ki­ne­ler­den fır­la­tı­lır. Her atı­cı­nın önün­de 3 adet ma­ki­ne bu­lun­mak­ta­dır ve bu ma­ki­ne­ler­den plak­lar 3 fark­lı yönde çıkar. ( Sağ, sol ve orta) Plak­lar ma­ki­ne­nin 10 m. uza­ğın­da mi­ni­mum 1,5 m. mak­si­mum 3,5 m. me­sa­fe­sin­de uçu­yor ol­ma­lı­dır.  Plak­lar atı­cı­nın mik­ro­fo­na ver­di­ği ko­mut­la anın­da çıkar. Mak­si­mum 76 m. ile­ri­ye düşer. Bir seri 25 atış­tan olu­şur ve atı­cı­lar 10 sağa, 10 sola ve 5 or­ta­ya fır­la­tı­lan plağa atış yapar. Plak­la­rın çıkış yönü ve sı­ra­sı bil­gi­sa­yar­da ta­nım­lan­mış bir prog­ram ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lır. Atıcı pla­ğın yö­nü­nü ön­ce­den bi­le­mez. Top­lam­da 5 atış is­tas­yo­nu var­dır, atı­cı­lar bu is­tas­yon­la­rı 5 tur do­la­şır ve 25 atış­lık 1 se­ri­yi ta­mam­la­mış olur­lar. Ya­rış­ma sü­re­sin­ce erkek atı­cı­lar 125 plağa (5 seri, 5×25),bayan atı­cı­lar 75 plağa (3seri, 5×25) ateş eder. Trap atı­cı­sı­nın her bir plağa iki fişek atma hakkı bu­lun­mak­ta­dır ve vu­ru­lan her bir plak 1 pu­an­dır. Vu­ru­lan plak “ vuruş” , vu­ru­la­ma­yan plak “manke” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Ken­di­ni­zin de satın ala­bi­le­ce­ği, uygun bir ara­zi­de ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz por­ta­tif trap ma­ki­na­la­rı bu­lun­mak­ta­dır.”
 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Anahtar Kelimeler : Ege Keten, Avcılık, ,
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı