Bu Gibi İnsanlara İtibar Etmeyin!

Şirin Kır­şe­hir Be­den­sel En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ser­vet Av­ka­pan, en­gel­li­le­re yar­dım ba­ha­ne­siy­le kapı kapı do­la­şa­rak para top­lan­dı­ğı ile il­gi­li du­yum­lar al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Kır­şe­hir’de kapı kapı do­la­şa­rak en­gel­li­ler adına para top­lan­dı­ğı­nı du­yu­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız bun­la­ra iti­bar et­me­me­li” dedi.
Va­tan­daş­la­rın ka­pı­la­rı­na bu ta­lep­ler­le ge­len­le­ri kol­luk kuv­vet­le­ri­ne bil­dir­me­si ve suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ması­nı is­te­dik­le­ri­ni an­la­tan Baş­kan Şirin Kır­şe­hir Be­den­sel En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ser­vet Av­ka­pan, “Son gün­ler­de en­gel-li­ler­le hiç il­gi­si ol­ma­yan in­san­la­rın en­gel­li­ler adına para is­te­di­ği veya satış yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­na iliş­kin çok sa­yı­da şi­kâ­yet alı­yo­ruz. Hiç­bir en­gel­li der­ne­ği­nin, so­kak­la­ra insan sa­la­rak en­gel­li­ler adına para top­la­ma yet­ki­si yok­tur. Biz de der­nek ola­rak ke­sin­lik­le böyle bir uy­gu­la­ma yap­mı­yo­ruz” dedi.
Der­nek Baş­ka­nı Av­ka­pan, der­ne­ğin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nur­ken şöyle ko­nuş­tu: “Der­nek ola­rak en­gel­li­le­rin so­run­la­rı­nı çöz­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Top­lum­da önem­li bir sorun olan en­gel­li­le­rin so­run­la­rı­nı çöz­me­li­yiz. 
Der­nek ola­rak üye­le­ri­mi­ze her türlü hiz­me­ti su­nu­yo-ruz. En­gel­li de­ni­len ço-cuk­la­rı­mız, Yüce Allah'ın gö­zün­de en­gel­siz­dir. An­ne-ba­ba­la­rı­mız bu ço­cuk­la­rı­mı­za karşı sa­bır­la, şef­kat­le, fe­da­kar­lık­la yak­laş­ma­lı­dır. 
An­ne­ler, ço­cuk­la­rı­nı sır­tın­da okula gö­tü­rü­yor, ye­me­ği­ni ye­di­ri­yor, her türlü ih­ti­ya­cın­da ço­cuk­la­rı­nın ya­nın­da olu­yor­lar.
Dev­le­ti­miz de kim­se­siz­le­ri­mi­ze, en­gel­li­le­ri­mi­ze ve bütün ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ge­re­ken bütün yar­dı­mı yap­mak­tadır. En­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ve ev­lat­la­rı­mı­zın ya­şam­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ran ve on­la­rı kamu per­so­ne­li yapan ça­lış­ma­lar hızla devam et­mek­te­dir. Kır­şe­hir halkı ger­çek­ten yar­dı­mı seven ve en­gel­li­le­ri­mi­ze de her zaman yar­dım et­me­ye ça­lı­şan bir şehir. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan en­gel­li­le­ri­mi­ze yar­dım ba­ha­ne­siy­le ka­pı­la­rı­nı çalan kim­se­ye iti­bar et­me­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz” dedi.
 
YAZARLAR