"Bu İhaneti Asla Unutmayacağız"

Mucur Be­le­di­ye Baş­ka­nı Atıl­gan Yıl­maz, 15 Tem­muz Hain Darbe Gi­ri­şi­mi'nin 4. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le ya­yın­la­dı­ğı ya­zı­lı me­sa­jın­da "bu iha­ne­ti asla unut­ma­ya­ca­ğız" dedi.
Mucur Be­le­di­ye Baş­ka­nı Atıl­gan Yıl­maz yaptığı açıklamada şu ifa­de­le­re yer ve­r­di: "Mil­let ira­de­si­ne ve öz­gür­lü­ğü­mü­ze kas­te­den, 15 Tem­muz ak­şa­mı mil­le­ti­mi­zin ken­di­si­ni ko­ru­ma­sı için ema­net et­ti­ği si­la­hı, tankı mil­le­ti­mi­ze doğ­rul­tan, kendi mec­li­si­ni, em­ni­yet bi­na­la­rı­nı bom­ba­la­yan, kendi va­tan­da­şı­na kur­şun atan, kendi mil­le­ti­ne iha­net eden ha­in­le­ri ve on­la­rın iş­bir­lik­çi­le­ri­ni bir kez daha la­net­li­yo­ruz. 
Bu iha­ne­ti asla unut­ma­ya­ca­ğız, unut­tur­ma­ya­ca­ğız.Ta­ri­hin hiç­bir dö­ne­min­de bo­yun­du­ruk al­tı­na gir­me­yen, öz­gür­lü­ğün­den taviz ver­me­yen ve bu uğur­da ca­nı­nı seve seve feda eden bu mil­le­tin ev­lat­la­rı, iha­net şe­be­ke­le­ri­ne karşı tüm dün­ya­ya ders ola­cak şe­kil­de asil bir duruş ser­gi­le­di­ler. Ken­di­le­ri­ne doğ­rul­tu­lan tan­kın, topun, tü­fe­ğin ve uça­ğın kar­şı­sın­da iman dolu gö­ğüs­le­riy­le dur­du­lar. 
Hal­kın gü­cü­nün üs­tün­de bir güç ol­ma­dı­ğı­nı halk gös­ter­di. Bu ve­si­le ile 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­ne karşı can­la­rı­nı veren şe­hit­le­ri­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met di­li­yor, ga­zi­le­ri­mi­zi şük­ran ve min­net­le anı­yo­rum. 
Vatan, bay­rak ve mil­let uğ­ru­na ebe­di­ye­te in­ti­kal eden tüm şe­hit­le­ri­miz ile ga­zi­le­ri­mi­zin aile­le­ri­nin ve ya­kın­la­rı­nın daima yan­la­rın­da ola­ca­ğı­mı­zı da bir kez daha vur­gu­lu­yor, aziz mil­le­ti­mi­zi en derin sevgi ve say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum." 
 
YAZARLAR