Canın Sağ Olsun!

Kır­şe­hir İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri dep­rem son­ra­sı top­lan­ma alan­la­rı hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Kırşehir Haberleri 2 Ekim 2019 10:40
Canın Sağ Olsun!
-A +A

            Kır­şe­hir İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri dep­rem son­ra­sı top­lan­ma alan­la­rı hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Kır­şe­hir'de AFAD Mü­dür­lü­ğü'nden edi­ni­len bil­gi­le­re göre top­lan­ma alan­la­rı mer­kez için Med­re­se Ma­hal­le­si Ca­ca­bey Mey­da­nı, Bağ­ba­şı TOKİ Halı Saha Alanı, Aşık­pa­şa Ma­hal­le­si Masal Parkı, Ahi Evran Ma­hal­le­si Kent Park, Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si Ana­do­lu Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si, Na­suh­de­de Ma­hal­le­si Hılla Parkı, Çu­kur­ça­yır Ma­hal­le­si Gü­ver­cin­lik Cami Bah­çe­si, Kuş­dil­li Ma­hal­le­si Terme Şe­la­le Park, Aşık Paşa Ma­hal­le­si Maşa De­re­si, Ye­ni­ce Ma­hal­le­si Vali Ko­na­ğı Yanı Gazi Parkı, Gül­di­ken Ma­hal­le­si Gü­ney­kent Yunus Emre Cami Parkı, Göl­hi­sar Ma­hal­le­si Göl­hi­sar Parkı, Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Sel­gah Bah­çe­li­ev­ler Parkı, Kın­dam Ma­hal­le­si Şehit Meh­met Kara Parkı, Ker­van­sa­ray Ma­hal­le­si Ker­van­sa­ray Parkı olmak üzere top­lam 16 adet yer top­lan­ma alanı ola­rak be­lir­len­di.
             Kır­şe­hir Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü sos­yal medya he­sap­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la Kır­şe­hir hal­kı­nı bil­gi­len­dir­me­ye devam edi­yor.
              Kır­şe­hir AFAD'dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre; olası bir afet son­ra­sın­da top­lan­ma alan­la­rı­na ulaş­mak sizin ve sev­dik­le­ri­ni­zin ha­ya­tı­nı kur­ta­rı­yor.
Top­lan­ma Alan­la­rı; afet ve acil du­rum­lar son­ra­sın­da ge­çi­ci ba­rın­ma mer­kez­le­ri hazır olana kadar, ya­şa­na­bi­lecek pa­ni­ği ön­le­mek ve sağ­lık­lı bilgi alış­ve­ri­şi­ni sağ­la­mak ama­cıy­la hal­kın gü­ven­li bir şe­kil­de top­la­na­bi­le­ce­ği alan­lar­dır. Mar­ma­ra Böl­ge­si'nden mey­da­na gelen dep­rem­ler son­ra­sı Acil top­lan­ma alanı ile il­gi­li araş­tır­ma­lar hız ka­zan­dı. Acil top­lan­ma yeri nasıl sor­gu­la­nır?" so­ru­su­nun ce­va­bı­nı öğ­ren­mek is­te­yen­ler, ko­nu­nun de­tay­la­rı­nı in­ter­net üze­rin­den sor­gu­lu­yor. Acil top­lan­ma alan­la­rı AFAD ve E-dev­let'in resmi in­ter­net si­te­si üze­rin­den ko­lay­ca öğ­re­ni­li­yor. Peki, Acil top­lan­ma alanı nasıl öğ­re­ni­lir? İşte, AFAD acil top­lan­ma alanı sor­gu­la­ma ek­ra­nı.  İstan­bul'da mey­da­na gelen dep­re­min ar­dın­dan top­lan­ma alan­la­rı va­tan­daş­la­rın in­ter­net­te ara­dı­ğı ko­nu­lar ara­sın­da ge­li­yor. İstan­bul'da mey­da­na gelen dep­re­min ar­dın­dan va­tan­daş­lar dep­rem top­lan­ma alan­la­rı­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu merak edi­yor­lar. 
Mey­da­na gelen 5.8'lik dep­re­min ar­dın­dan top­lan­ma alanı sor­gu­la­ma in­ter­net­te yo­ğun­luk­la ara­nı­yor. AFAD ve E-dev­let'in resmi in­ter­net ad­re­sin­de ma­hal­le­niz­de­ki top­lan­ma alan­la­rı­nı sor­gu­la­ma­nız müm­kün..
ACİL TOP­LAN­MA ALANI NEDİR: Acil top­lan­ma alan­la­rı her­han­gi bir afet son­ra­sın­da top­la­nıl­ma­ya uygun gü­ven­li alan­lar­dır.
ACİL TOP­LAN­MA ALANI BİLGİSİ SOR­GU­LA­MA:
Acil durum top­lan­ma alan­la­rı ile il­gi­li bilgi almak is­te­yen İstan­bul­lu­lar E-Dev­let’e (https://​www.​turki­ye.​gov.​tr) giriş ya­pa­rak “Acil Top­lan­ma Alanı Sor­gu­la­ma” baş­lı­ğın­dan ika­met­le­ri­ne en uygun top­lan­ma alan­la­rı bil­gi­le­ri­ni öğ­re­ne­bi­le­cek­ler­dir.
            Afet ve Acil Durum Top­lan­ma Alan­la­rı be­lir­le­nir­ken; Nüfus yo­ğun­lu­ğu, Ula­şı­la­bi­lir­lik ve tah­li­ye ko­lay­lı­ğı, Müm­kün ol­du­ğun­ca en­gel­li­le­rin ve yaş­lı­la­rın ula­şı­mı­na uy­gun­lu­ğu, Yan­gın, su taş­kı­nı, tsu­na­mi, alt­ya­pı ve ben­zer­le­ri gibi ikin­cil teh­li­ke­ler ile deniz, akar­su ke­nar­la­rı, sı­vı­laş­ma­dan et­ki­len­me­yecek ve fay hat­la­rın­dan uzak alan­lar ol­ma­sı, Müm­kün ol­du­ğun­ca en­ge­be­siz düz ara­zi­ler ol­ma­sı, Konut alan­la­rı­na yakın ancak ya­pı­sal ve ya­pı­sal ol­ma­yan un­sur­lar­dan et­ki­len­me­me­si, Elekt­rik, su, tu­va­let gibi temel ih­ti­yaç­lar ve ben­ze­ri un­sur­la­rın kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ya­pı­la­ra ya­kın­lı­ğı gibi, seçim kri­ter­le­ri­ne dik­kat edi­le­rek ve müm­kün ol­du­ğun­ca ka­mu­ya ait uygun yer­ler se­çi­le­rek be­lir­len­mek­te­dir.
            Afet son­ra­sın­da uzman ekip ge­le­ne kadar can ve mal kay­bı­nı en aza in­dir­mek ve yar­dım ede­bil­me be­ce­ri­si­ni  ka­za­na­bil­mek için; Afet ve Acil Durum Eği­tim Mer­ke­zi (AFA­DEM) ile İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lük­le­rin­ce ve­ri­len ‘’Temel Afet Bi­lin­ci Eği­ti­mi’’ eği­ti­mi­ne ka­tı­la­rak afet ön­ce­si ha­zır­lık­la­rın neler ol­du­ğu, afet sı­ra­sı ve son­ra­sın­da ne ya­pı­la­ca­ğı hak­kın­da bilgi edi­nin. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca yet­ki­len­di­ril­miş İlk­yar­dım Eği­tim Mer­kez­le­rin­den ilk­yar­dım eği­ti­mi alı­nız. Acil durum te­le­fon­la­rı­nı öğ­re­nin. Olası acil du­rum­lar için aile afet ve acil durum pla­nı­nı­zı yapın: Acil du­rum­lar­da ile­ti­şim ku­ra­ca­ğı­nız ki­şi­le­ri ve te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nı ön­ce­den be­lir­le­yin. Top­lan­ma ala­nı­nı­zı öğ­re­nin. Evi­ni­zi nasıl tah­li­ye ede­ce­ği­ni­zi be­lir­le­yin. Aile bi­rey­le­riy­le bu­luş­ma yer­le­ri­ni­zi al­ter­na­tif­li ola­rak be­lir­le­yin. İçinde yi­yecek, su, kuru gıda, ilk yar­dım mal­ze­me­le­ri ile önem­li ev­rak­la­rı­nı­zın ör­nek­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Afet ve Acil Durum Çan­ta­sı ha­zır­la­yın.
İl AFAD Mü­dü­rü Metin Al­pas­lan ta­ra­fın­dan AFAD mü­dür­lü­ğü afet ve acil durum çan­ta­sı­nın öne­mi­ne de sü­rek­li dik­kat çe­ke­rek yap­tı­ğı bil­di­rim ve pay­la­şım­lar­da afet çan­ta­la­rı­nın mut­la­ka hazır ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni bil­di­ri­yor. Al­pas­lan'ın ver­di­ği bil­gi­le­re göre Afete Hazır Tür­ki­ye gibi te­ma­la­rı içe­recek olan Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı, sa­de­ce AFAD’ın değil, her bir bi­re­yin, üni­ver­si­te­nin, kamu, özel ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu­nun yap­ma­sı ge­re­ken ça­lış­ma­la­rı içe­ri­yor. 12 ayda, 12 te­ma­yı kap­sa­yan proje fa­ali­yet­le­ri, Eylül Ayı Te­ma­sı olan Afet ve Acil Durum Çan­ta­sı­nı kap­sı­yor. Her ay fark­lı bir tema ile Kır­şe­hir'de de va­tan­daş­la­rın bil­gi­ler­dir­me­le­ri devam edi­yor. Al­pas­lan açık­la­ma­sın­da şu de­tay­la­rı ak­tar­dı: "Afet ve Acil Durum Çan­ta­nız­da acil durum sı­ra­sın­da ev hal­kı­nın ih­ti­yaç du­ya­bi­le­ce­ği temel mal­ze­me­ler bu­lun­ma­lı­dır. Acil du­rum­lar­da bu mal­ze­me­le­ri te­da­rik et­me­niz için za­ma­nı­nız ol­ma­ya­ca­ğın­dan Afet ve Acil Durum Çan­ta­nı­zı ön­ce­den hazır bu­lun­dur­ma­nız fay­da­lı ola­cak­tır. Bir acil durum son­ra­sın­da gö­rev­li­le­rin her­ke­se anın­da ulaş­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­bi­lir. Yar­dım al­ma­nız sa­at­ler belki de gün­ler sü­re­bi­le­ce­ğin­den kendi ken­di­ni­ze ha­yat­ta kal­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Bu yüz­den de çan­ta­nız­da en az 72 saat ha­yat­ta kal­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak mik­tar­da gıda, su ve diğer ih­ti­yaç­la­rı­nı­zı kar­şı­la­ya­cak mal­ze­me bu­lun­ma­lı­dır. Acil du­rum­lar­da gün­ler hatta haf­ta­lar süren elekt­rik, gaz, su ve te­le­fon ke­sin­ti­le­ri ya­şa­na­bi­lir. Bu yüz­den çan­ta­nız bu ke­sin­ti­ler sü­re­sin­ce size ko­lay­lık sağ­la­ya­cak mal­ze­me­le­ri de içer­me­li­dir. Ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız çan­ta­nın her an ta­şı­na­bi­lir ol­ma­sı ve olası tah­li­ye du­rum­la­rın­da kul­la­na­bil­me­niz için ara­cı­nız­da bu­lun­ma­sı ya­ra­rı­nı­za ola­cak­tır. Bir Afet ve Acil Durum Çan­ta­sın­da Ol­ma­sı Öne­ri­len Mal­ze­me­ler: Bir ki­şi­ye üç gün ye­tecek kadar su (Bir ki­şi­nin iç­me­si ve te­miz­li­ği için bir gün ye­tecek kadar su mik­ta­rı or­ta­la­ma 4 lit­re­dir.) Bir ki­şi­ye üç gün ye­tecek mik­tar­da bo­zul­ma­ya da­ya­nık­lı gıda, Pilli radyo, El fe­ne­ri, Ekst­ra pil, İlk yar­dım çan­ta­sı, Yar­dım ça­ğır­mak için düdük, Mev­si­me uygun temiz giysi, Kon­ser­ve aça­ca­ğı da içe­ren çok amaç­lı çakı, Çöp po­şe­ti, Önem­li ev­rak­lar, Ki­şi­sel hij­yen mal­ze­me­le­ri, Dü­zen­li kul­la­nı­lan ilaç­lar.”
 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler : AFAD, Deprem, Toplanma Alanı,
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Gözün Aydın Kırşehir!

Gözün Aydın Kırşehir!

17:00 27 Kasım 2019
10 Parmağında 10 Marifet!

10 Parmağında 10 Marifet!

14:36 2 Aralık 2019
"Çine" zulayı patlattı!

"Çine" zulayı patlattı!

14:09 21 Kasım 2019
Her yanın hüzün SEYFE!

Her yanın hüzün SEYFE!

12:01 17 Kasım 2019
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/07%20ARALIK%20CUMARTES%C4%B0%20-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı