DASK İLE EVİNİZİN DEP­REM HA­SA­RI­NI KAR­ŞI­LA­YIN

Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı için 12 ayda 12 önem­li nok­ta­ya vurgu ya­pı­la­ca­ğı­nı ifade eder­ken geç­ti­ği­miz ay top­lan­ma alanı ola­rak be­lir­le­nen bu hu­su­s Kasım ayın­da ise Dep­rem Si­gor­ta­sı ola­rak açık­lan­dı.

Kırşehir Haberleri 6 Kasım 2019 14:27
DASK İLE EVİNİZİN DEP­REM HA­SA­RI­NI KAR­ŞI­LA­YIN
-A +A

      Kır­şe­hir Afet ve Acil Durum Mü­dü­rü Metin Al­pas­lan Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı için 12 ayda 12 önem­li nok­ta­ya vurgu ya­pı­la­ca­ğı­nı ifade eder­ken geç­ti­ği­miz ay top­lan­ma alanı ola­rak be­lir­le­nen bu hu­su­sun Kasım ayın­da ise Dep­rem Si­gor­ta­sı ola­rak açık­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.
      Kır­şe­hir Afet ve Acil Durum Mü­dü­rü Al­pas­lan açık­la­ma­sın­da bu ayın te­ma­sı olan Afet Si­gor­ta­sı ko­nu­sun­da de­tay­lı bil­gi­ler ak­ta­rır­ken Kasım ayı iti­ba­rı ile 5. aya gi­ri­len Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı'nın va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­mek ve bi­linç­len­dir­mek ko­nu­la­rın­da da eği­tim­le­rin devam et­ti­ği­ni kay­det­ti.
      Kır­şe­hir AFAD Mü­dü­rü Al­pas­lan açık­la­ma­sın­da şu de­tay­la­rı ak­tar­dı: "Ül­ke­miz­de afet­le­re ha­zır­lık kül­tü­rü­nün yer­leş­me­si için AFAD ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı, be­şin­ci ayına gi­ri­yor. Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı pro­je­sin­de bu ayın te­ma­sı “Afet Si­gor­ta­sı” ola­rak be­lir­len­di. Halk ara­sın­da ‘canın yon­ga­sı’ ola­rak ta­nım­la­nan maddi var­lık­la­ra ge­le­bi­lecek za­ra­rın, afet si­gor­ta­sı ile kar­şı­lan­ma­sı, bu sa­ye­de afet et­ki­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. 
      AFAD, Kasım ayı sü­re­sin­ce va­tan­daş­la­ra ev­le­ri­ni, araç­la­rı­nı, iş­yer­le­ri­ni ve tarım ara­zi­le­ri­ni afet­le­re karşı si­gor­ta­lat­ma çağ­rı­sı ya­pı­yor. Afet­le­re ha­zır­lık­ta zi­hin­sel dö­nü­şü­mü he­def­le­yen Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı devam edi­yor. #Afet­le­re­Ha­zı­rOl çağ­rı­sı ya­pı­lan proje kap­sa­mın­da, 12 ay bo­yun­ca ile­ti­şim  ka­nal­la­rın­da ve sa­ha­da çok sa­yı­da fa­ali­yet ve et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Her ay başka bir ko­nu­ya odak­la­nı­lan özel yılın Kasım ayı te­ma­sı; Afet Si­gor­ta­sı. Bu ayın te­ma­sı ne­de­niy­le AFAD, va­tan­daş­la­ra ‘canın yon­ga­sı­nı’ ko­ru­mak için afet­le­re karşı si­gor­ta çağ­rı­sı ya­pı­yor. Va­tan­daş­la­rı, DASK ve TARSİM ile hem ev­le­ri­ni hem de tar­la­la­rı­nı maddi gü­ven­ce al­tı­na ala­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ri­yor.
DASK İLE EVİNİZİN DEP­REM HA­SA­RI­NI KAR­ŞI­LA­YIN
      Ül­ke­miz­de, afet­ler­den kay­nak­la­nan ha­sar­la­rı te­mi­nat al­tı­na alan fark­lı si­gor­ta sis­tem­le­ri bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan biri olan DASK (Zo­run­lu Dep­rem Si­gor­ta­sı), dep­rem ve dep­rem­den kay­nak­la­nan yan­gın, in­fi­lak, yer kay­ma­sı ve tsu­na­mi risk­le­ri­ne karşı si­gor­ta­lı konut sa­hip­le­ri­ne maddi gü­ven­ce sağ­lı­yor. DASK, ister otu­ru­la­maz du­rum­da is­ter­se kısmî ha­sar­lı olsun, bina za­ra­rı­nı en hızlı şe­kil­de kar­şı­la­ya­rak ya­şa­mın nor­ma­le dön­me­si­ne ara­cı­lık edi­yor. 
      Ko­nut­lar, özel si­gor­ta­lar yap­tı­rı­la­rak dep­rem dı­şın­da­ki afet­le­re karşı gü­ven­ce al­tı­na da alı­na­bi­li­yor.AFAD, KONUT DEP­REM SİGOR­TA­SI­NI TEŞVİK EDİYOR
      AFAD, cınar dep­re­me karşı konut si­gor­ta­sı ora­nı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için uzun sü­re­dir ça­lı­şı­yor. DASK ve AFAD iş­bir­li­ği ile dü­zen­le­nen “Şe­hir­ler Ya­rı­şı­yor, Si­gor­ta­lı­lar Ka­za­nı­yor Pro­je­si”, dep­re­me yö­ne­lik gü­ven­ce­li ve si­gor­ta­lı bir ha­ya­tı yay­gın­laş­tır­ma­la­rı için yerel sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­ri­yor. Ya­rış­ma kap­sa­mın­da uzun so­luk­lu, far­kın­da­lık ya­ra­tan ve Zo­run­lu Dep­rem Si­gor­ta­sı oran­la­rı­nı cınar yük­sel­ten pro­je­ler ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bu yıl se­ki­zin­ci­si dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya 24 AFAD İl Mü­dür­lü­ğü ka­tı­lı­yor. TARSİM tarım alan­la­rın­da mey­da­na gelen don, aşırı yağış gibi afet­ler so­nu­cu olu­şan ha­sar­la­rı kar­şı­lı­yor. Kâr amacı ol­ma­yan bir havuz sis­te­mi olan TARSİM, çift­çi­le­rin si­gor­ta şir­ket­le­ri­ne öde­di­ği prim­le­ri ortak bir he­sap­ta top­lu­yor. Ha­sar­lar, çift­çi­le­re bu he­sap­tan öde­ni­yor. Si­gor­ta­lı çift­çi­le­rin prim­le­ri­nin %50’sini (don ris­kin­de %66’sını) ise dev­let ödü­yor."
      Afet­le­re Ha­zır­lık Yılı'na iliş­kin daha de­tay­lı bil­gi­ler Kır­şe­hir Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü'nden de öğ­re­ni­le­bi­lecek.

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı