İdlib'e Kırşehir'den 10 Briket Ev

Akpınar Kaymakamlığı tarafından İdlib’e inşaa edilmesi planlanan briket evlere ilişkin de önemli bir duyuru yapıldı. 
    Akpınar Kaymakamlığı resmi internet sayfasından yapılan duyuruda şu detaylar aktarıldı: “Su­ri­ye’de uzun yıl­lar­dır ya­şa­nan iç ka­rı­şık­lı­ğın sebep ol­du­ğu ça­tış­ma­lar ne­de­niy­le or­ta­ya çıkan in­sa­ni dra­mın bir yan­sı­ma­sı ola­rak 2019 yı­lın­da İdlib Böl­ge­si’nde ya­pı­lan sal­dı­rı­lar­dan sivil ve masum halk ciddi bir şe­kil­de et­ki­len­miş ve yak­la­şık 180 bin aile ye­rin­den edil­miş­tir. Ha­yat­ta kal­mak için ya­şa­dık­la­rı me­kan­la­rı­nı terk etmek zo­run­da kalan Su­ri­ye­li­le­rin İdlib mer­ke­zi, ku­ze­yi ve sı­nı­rı­mı­za yakın böl­ge­le­re doğru göç et­tik­le­ri ve acil ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nın oluş­tu­ğu üzün­tüy­le tes­pit edil­miş­tir. Bu kap­sam­da AFAD’ın ko­or­di­ne­sin­de sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile bir top­lan­tı ya­pıl­mış ve ‘Bir ara­da­yız, İdlib’in Ya­nın­da­yız’ in­sa­ni yar­dım kam­pan­ya­sı baş­la­tı­la­rak İdlib’in ku­ze­yi­ne göç eden sivil hal­kın yer­leş­ti­ri­le­ce­ği bri­ket ev­le­rin ya­pı­mı­na baş­lan­mış­tır.
45 bin adet evin AFAD ve fark­lı STK’lar eliy­le ya­pıl­ma­sı­na, 5 bin ade­di­nin ise 81 il va­li­mi­zin ön­cü­lü­ğün­de ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zın des­tek­le­ri ile yap­tı­rıl­ma­sı he­def­len­mek­te­dir. Bri­ket ev­le­rin birim ba­şı­na ma­li­ye­ti 6 bin TL olup, Kır­şe­hir’den 10 ev ba­ğı­şı bek­len­mek­te­dir.” de­nil­di.
YAZARLAR