Kaman Geleceğe Nefes Olacak!

11 Kasım saat 11.11 için geri sayım devam eder­ken Kaman'da hum­ma­lı ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor.

Kırşehir Haberleri 6 Kasım 2019 14:26
Kaman Geleceğe Nefes Olacak!
-A +A

      Kır­şe­hir ile bir­lik­te 81 ilde 11 Kasım saat 11.11 için geri sayım devam eder­ken Kaman'da hum­ma­lı ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor.
      Konu ile il­gi­li ola­rak bil­gi­ler ak­ta­ran Kaman Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ne­ca­ti Çolak, kam­pan­ya çer­çe­ve­sin­de TOKİ ağaç­lan­dır­ma alanı, De­ve­de­re­si mev­kii, Çal böl­ge­si, Ha­cı­pı­nar Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Üni­ver­si­te ve KYK Yurdu bi­na­la­rı ve çöp döküm alanı et­ra­fı­na fidan di­ki­mi ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.
Kaman Be­le­di­ye Baş­ka­nı Çolak açık­la­ma­sın­da bu nok­ta­da ça­lış­ma­la­rın Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ve Kaman Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü ifade eder­ken, Kaman'an bin­ler­ce fidan ile Ge­le­ce­ğe Nefes ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. 
      Kırşehir’de binlerce vatandaş fidan sahiplenirken bi­lin­di­ği gibi Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ül­ke­miz­de ağaç ve orman sev­gi­si­ni ge­liş­tir­mek, top­lu­mun çev­re­ye olan du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­mak, yan­gın­la­rın­da zarar gören alan­la­rın ağaç­lan­dı­rıl­ma ama­cıy­la ülke ge­ne­lin­de 81 ilde 11 Kasım 2019 Pa­zar­te­si günü Saat 11.11’de baş­la­ya­cak olan “Ge­le­ce­ğe Nefes” adlı proje ile 3 saat içe­ri­sin­de 11 mil­yon fi­da­nın top­rak­la bu­luş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor. 
      İl ba­zın­da plan­la­nan ve il ge­ne­lin­de­ki il­çe­le­rin de dahil edil­me­siy­le ülke ge­ne­li­nin ta­ma­mı­na ya­yı­la­cak kam­pan­ya kap­sa­mın­da Kır­şe­hir'de 60 Bin ağaç fi­da­nı­nın di­kil­me­si he­def­len­miş, bu sayı içe­ri­sin­de ise Kaman’a di­ki­lecek olan fidan sa­yı­sı ise 14 Bin 900 adet ola­rak açık­lan­dı. 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı