Kır­şe­hir KOP Pro­je­le­ri ile Bü­yü­yor!

2019 yı­lın­da uy­gu­la­nan 6 adet proje ile; Mer­kez İlçede; "Se­ram­la Üre­tim­de Bende Varım" Proje büt­çe­si 308.000 TL olarak belirlendi.

Kırşehir Haberleri 6 Kasım 2019 14:15
Kır­şe­hir KOP Pro­je­le­ri ile Bü­yü­yor!
-A +A

     Kır­şe­hir Tarım ve Orman İl Mü­dü­rü Kenan Şahin, Kır­şe­hir'de devam eden KOP Pro­je­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­ler ak­tar­dı.
     Kır­şe­hir Tarım ve Orman İl Mü­dü­rü Şahin'in ver­di­ği bil­gi­le­re göre Konya Ovası Pro­je­si Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na tarım ala­nın­da su­nu­lan 24 pro­je­den 15'inin kabul gör­dü­ğü be­lir­ti­le­rek Kır­şe­hir mer­kez ve il­çe­le­rin­de bu pro­je­ler ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi­ler ak­tar­dı.
      İl Mü­dü­rü Kenan Şahin yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "Bi­lin­di­ği üzere ili­miz Konya Ovası Pro­je­si (KOP) kap­sa­mı­na 2017 yı­lın­da dahil olmuş, 2017 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar Konya Ovası Pro­je­si Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na tarım ve hay­van­cı­lık ko­nu­la­rın­da 24 adet proje su­nul­muş ve bu pro­je­ler­den 15 adedi uygun gö­rül­müş­tür. Bu kap­sam­da 2017-2018 yıl­la­rı ara­sın­da; Kaman İlçe­miz­de 2 adet proje uy­gu­lan­mış olup; "Boz­kır­da Temiz Süt Üre­ti­mi" Pro­je­si büt­çe­si 83.600 TL olup, 21 kadın çift­çi eği­ti­le­rek, 21 adet süt sağım ma­ki­na­sı, sağım ön­ce­si ve son­ra­sı de­zen­fek­si­yon mal­ze­me­si da­ğı­tı­mı ve 4 adet ahı­rın ta­di­la­tı ya­pıl­mış­tır. "Örtü Altı Sebze Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve Kont­rol­lü Üre­tim'' Pro­je­si büt­çe­si 400.000 TL olup, Sav­cı­lı Büyük Oba Kö­yün­de 11 Çift­çi­ye birer de­kar­lık örtü altı se­ra­sı ve­ril­miş­tir. Mucur İlçe­miz­de de 1 adet proje uy­gu­la­na­rak; "Seyfe Gölü Ci­va­rı Köy­ler­de La­van­ta Balı" Pro­je­si büt­çe­si 195.400 TL olup, pro­je­den 10 çift­çi fay­da­lan­mak­ta­dır. Proje kap­sa­mın­da 50 dekar alan­da dekar başı 2200 adet olmak üzere top­lam­da 110.000 adet la­van­ta fi­de­si ve 600 adet çıta arı da­ğı­tı­mı ya­pıl­mış­tır. 
      2019 yı­lın­da uy­gu­la­nan 6 adet proje ile; Mer­kez İlçede; "Se­ram­la Üre­tim­de Bende Varım" Proje büt­çe­si 308.000 TL olup, İlimiz Mer­kez İlçeye bağlı Hir­fan­lı Ba­ra­jı ve Kı­zı­lır­mak Hav­za­sı içe­ri­sin­de olan Köy­ler­de 7 çift­çi­ye kişi başı 682,5 m2 lik %30 çift­çi kat­kı­lı sera te­si­si ku­ru­lu­mu devam et­mek­te­dir. Kaman İlçe­sin­de; "Ta­rım­sal Su­la­ma­da Güneş Ener­ji­si Kul­la­nı­mı" Pro­je­si büt­çe­si 118.000 TL olup, Yem Bit­ki­si Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­ne 6 Adet Mobil Güneş Ener­ji­li Su­la­ma Sis­te­mi, ay­rı­ca 15 ye­tiş­ti­ri­ci­ye de 10 ar de­kar­lık alan için yem bit­ki­si to­hu­mu da­ğı­tı­mı ya­pıl­mış­tır. "KOP Des­tek­li­yor, Ka­li­te­li Ce­viz­ler­le Sağ­lık­lı Ne­sil­ler Ye­ti­şi­yor.'' Pro­je­si büt­çe­si 237.213,65 TL olup, 5 ile 20 dekar ceviz bah­çe­si­ne sahip ve Tarım Bilgi Sis­te­mi­ne ka­yıt­lı olan 18-50 yaş ara­sın­da­ki 19 çift­çi­ye 19 adet bahçe pül­ve­ri­za­tö­rü, 19 adet ceviz soyma ma­ki­ne­si ve 19 adet bahçe bakım seti ve­ril­miş­tir. "Örtü Altı Sebze Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve Kont­rol­lü Üre­tim" Pro­je­si büt­çe­si 860.000 TL dir. %30 çift­çi kat­kı­lı olan proje kap­sa­mın­da KOP dan talep edi­len 602.000 TL olup, 7 çift­çi­ye 1'er de­kar­lık alan­da sera ku­ru­lu­mu devam et­mek­te­dir. Boz­te­pe İlçe­sin­de; "Ti­ri­ti­ka­le Yem Bit­ki­si Yay­gın­laş­tır­ma" Pro­je­si büt­çe­si 131.950 TL olup, 30 çift­çiy­le yü­rü­tül­me­si plan­la­nan pro­je­de Boz­te­pe mer­ke­zi ve köy­le­rin­de top­lam­da 600 dekar alan için ti­ri­ti­ka­le yem bit­ki­si tohum da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Boz­te­pe-Çi­çek­da­ğı İlçe­le­rin­de; "Bağ Bahçe Ku­ru­lum" Pro­je­si büt­çe­si 811.000 TL'dir. Boz­te­pe İlçe­miz­de 6 çift­çi­ye 5'er dekar ve Çi­çek­da­ğı İlçe­miz­de 5 çift­çi­ye 10'ar dekar olmak üzere top­lam­da 11 çift­çi­ye 80 dekar alan­da %30 çift­çi kat­kı­lı fidan, bahçe su­la­ma sis­te­mi ve et­ra­fı­nın çev­ril­me­si için mal­ze­me des­te­ği ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir" dedi.
İl Mü­dü­rü Kenan Şahin açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da; "İl ve İlçe Mü­dür­lük­le­ri­miz­ce 2019-2020 yılı için Konya Ovası Pro­je­si Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan ve kabul gören, Mer­kez il­çe­de kü­çük­baş hay­van­lar­da dış pa­ra­zit has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ilaç­la­ma ma­ki­ne­si alımı, Arı ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­ne al­ter­na­tif arı ürün­le­ri ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği için mal­ze­me ve ekip­man alımı ve eği­tim pro­je­si, Ak­pı­nar il­çe­miz­de bağ ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği bağ te­si­si, Kaman il­çe­miz­de bü­yük­baş hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri ko­ope­ra­tif üye­le­ri­ne katı gübre yö­ne­ti­mi eği­ti­mi ve ma­ki­ne ekip­man da­ğı­tı­mı, Boz­te­pe il­çe­miz­de tıbbı ve aro­ma­tik bitki ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği kap­sa­mın­da çörek otu ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği, Çi­çek­da­ğı ve Boz­te­pe il­çe­le­ri­miz­de sürü yö­ne­ti­ci­le­ri­ne KOP ile des­tek olu­yo­ruz pro­je­si kap­sa­mın­da sey­yar mobil çoban ça­dı­rı ve ağıl temin edil­me­si, 6 adet top­lam proje ma­li­ye­ti 1.857.689 TL olan pro­je­ler uy­gu­la­na­rak ili­miz tarım ve hay­van­cı­ğı için büyük kat­kı­lar sağ­la­na­cak­tır" di­ye­rek açık­la­ma­la­rı­nı son­lan­dır­dı. (Seda KIZILTEPE BAYSAL)

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı