RESMİ İLAN!

Kırşehir Haberleri 15 Mayıs 2018 07:59
RESMİ İLAN!
-A +A

 
   TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
 
  İhale Kayıt Numarası 2018/182180  
 
1 a)İdarenin Adı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü  
  b)Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR  
c)Telefon ve Faks Numarası Tel 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks 0 386- 515 41 44  
d)Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr  
2 İhale Konusu Hizmetin    
 
  1. Niteliği Türü ve miktarı
İşletmemizin 2018 yılında piyasaya yaptıracağı 61.993 dekar Hububat (Arpa + Buğday) Hasadı, 9.472 dekar Yem Bitkileri (Korunga + Fiğ ) Hasadı, 19.500 ton Mahsul (Arpa + Buğday +  Korunga + Fiğ )  taşıma ihalesi işidir.  
 
  1. İşin Yapılacağı Yer
Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait, hububat ve yem bitkisi alanları ile bunların stoklama yerleri ve tohum hazırlama tesisleridir.  
 
  1. İşin Yapılma Zamanı (Süresi)
İhale konusu işlerin (Mahsullerin) hasat olgunluğuna gelme zamanı.  
 
 
  İhale Dokümanının Satın Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 200,00 TL.  
   
3 Alınacağı yer ve dokümanın bedeli    
4 Uygulanacak İhale Usulü Kapalı Zarf Usulü  
5 İhalenin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu - Boztepe/KIRŞEHİR  
İhale tarih ve Saati 06.06. 2018 Saat 14.00  
   
     Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi,
 06.06.2017 saat 14.00
 
  6 Yer ve Son Teklif verme tarih ve  Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun  
  Saati Görülmemesi halinde ikinci ihale: 13/06/ 2017 tarihi saat 14:00 de  
    Yapılacaktır  
7 Geçici Teminat Miktarı Teklif Edilen Tutarın %3’ü oranında olacaktır.  
Kesin Teminat Miktarı  İhalede oluşan tutarın % 6’sı  
   
  8- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri    
  8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:    
  a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta    
  Adresi.    
  b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;    
  1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret      
  ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,    
  2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya    
  Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı    
  Olduğuna dair belge.    
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;    
     
  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,    
  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel    
  Kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik    
  Eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.    
  ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.    
 
  1.  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   
       
           

        
 
          e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter.      Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
         f)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.                    
         g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 
8.2.İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
8.2.1.İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda biçerdövere sahip olduğunun belgelenmesi;
 
Ekli teknik şartnamede istenen 20 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecek olup, üzerinde kalan her kısım için işin yürütülmesine yetecek miktarda Karayolu Taşıma Yetki Belgesine sahip kamyon çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir. (Biçer Kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi aranmayacaktır. Ancak çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgenin yazılı olarak ibraz edilmesi gerekir.)
8.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (8.2) ve (8.2.1) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 
8.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Bu İhalede; Biçerdöverle yapılan her türlü hasat işleri, benzer iş olarak kabul dilecektir.
8.5. Belgelerin sunuluş şekli:
 
8.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
 
8.5.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
 
8.5.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür"
 Veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
8.5.4.İhaleye Katılacak İstekliler, İnteraktif sistem ile Geçici Teminatlarını İşletmenin Banka hesaplarına yatırılan nakit teminat tutarları, İhale saati itibariyle İşletmenin Banka hesaplarına intikal etmiş olmadıkça yatırılmamış sayılır. T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabımıza veya İşletmemiz Veznesine yatırılması gerekmektedir.
 9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır

 
 
 
                                                                        MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
Basın No: 139

Kaynak : Çınar Haber Merkezi

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT SATIN…

07:59 - 29 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

EKMEKLİK UN

07:59 - 19 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ…

07:59 - 7 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR…

07:59 - 6 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA…

07:59 - 2 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KIRŞEHİR ORGANİZE ET VE SÜT HAYVANCILIK…

07:59 - 25 Ekim 2018
Kırşehir Haberleri
İLAN

İLAN

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK…

07:59 - 4 Ekim 2018
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/23%20OCAK%20%C3%87AR%C5%9EAMBA-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı