Resmi İlan

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

Kırşehir Haberleri 22 Ocak 2019 07:59
Resmi İlan
-A +A

4 GRUP KİT VEYA SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUAR SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/18713
1-İdarenin
a) Adresi : AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862128050 - 3862128070
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN 4 GRUP KİT VE SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUAR SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE SAĞLIK KURULUŞLARI
c) Teslim tarihi : 1 VE 2. GRUP İÇİN SÖZLEŞME SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 24 AYDIR. 3 VE 4. GRUP İÇİN SÖZLEŞME SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 15 AYDIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Toplantı Salonu (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Kat)
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
*Cihazların Arızası Durumunda 1,2 ve 4. Grup için 8 saat içinde 3. Grup için 4 saat içinde müdahalede bulunulacak, bütün gruplar için 24 saat içinde çalışır hale getirilecek ve 72 saat içerisinde onarılamayan cihaz firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Aday ve istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kaydı ve ürünlerin TİTUBB'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt ve bildirim işlemlerinin tamamlanmış olması şartı aranacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Tedarik edilecek malların katalogları (cihazlar, sarflar, reaktifler ve kitlerle ilgili teknik dökümanlar)
b) Teknik şartnameyi birebir cevaplayan şartnameye uygunluk belgesi
c) Firmalar; cihazlar, sarflar, reaktifler ve kitleri menşeileri hakkında bilgi verip bilgilendireceklerdir.
d) Firmalar teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu gösterir (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) üretici firmadan alınmış onaylı belge verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kit veya Sonuç Karşılığı Laboratuvar Cihazı  işleri 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Basın No: 12
 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI

07:59 - 8 Mayıs 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

07:59 - 2 Mayıs 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

07:59 - 18 Nisan 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

TABELA, İSİMLİK VE SERGİ PANOSU ALIMI

07:59 - 29 Mart 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

07:59 - 18 Şubat 2019
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1. Soru

1. Soru

11:44 19 Nisan 2019
Soru 4:

Soru 4:

09:02 19 Nisan 2019
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/18%20May%C4%B1s%20Cumartesi-1.jpg

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı