Resmi İlan

KIRŞEHİR AKPINAR ( A HOMURLU, ALİŞAR, H SARIKAYA BİRECİK MAH , HİMMETUŞAĞI ) KÖYLERİ İÇME SUYU VE ENH

Kırşehir Haberleri 11 Ekim 2019 07:59
Resmi İlan
-A +A

KIRŞEHİR AKPINAR ( A HOMURLU, ALİŞAR, H SARIKAYA BİRECİK MAH , HİMMETUŞAĞI ) KÖYLERİ İÇME SUYU VE ENH
KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kırşehir Akpınar ( A Homurlu, Alişar, H Sarıkaya Birecik Mah , Himmetuşağı ) Köyleri İçme Suyu ve ENH yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/495013    
1-İdarenin    
a) Adı : KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    
b) Adresi : KERVANSARAY MAH.ŞEHİT FEDAKAR YİĞİT CAD.NO:1 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR    
c) Telefon ve faks numarası : 3862131016 - 3862135098    
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kırşehir Akpınar ( A Homurlu, Alişar, H Sarıkaya Birecik Mah , Himmetuşağı ) Köyleri İçme Suyu ve ENH    
b) Niteliği, türü ve miktarı : A.Homurlu köyüne 100 m3 lük içme suyu deposu, Alişar köyüne depo bağlantısı için boru döşenmesi, H Sarıkaya Birecik Mah. içme suyu terfi hattı-AG ENH-Motopomp, Himmetuşağı köyüne içme suyu kollektör sistemi yapılması işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.    
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akpınar A.Homurlu, Alişar, H Sarıkaya Birecik Mah., Himmetuşağı köyleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.    
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.10.2019 - 09:30    
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    
4.3.1. İş deneyim belgeleri:    
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:    
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:    
(A) ALT YAPI İŞLERİ : IV. GRUP : İÇME - KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ    
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:    
İnşaat Mühendisliği
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
Basın No: 251
 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Kırşehir Haberleri
Resmi ilan

Resmi ilan

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR GENÇLİK VE…

07:59 - 27 Ağustos 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KOP PROJESİ KAPSAMINDA SERA

07:59 - 8 Ağustos 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

EKMEKLİK BUĞDAY UNU SATIN…

07:59 - 16 Temmuz 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

MADENİ YAĞ VE MUHTELİF MALZEME…

07:59 - 12 Temmuz 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

07:59 - 26 Haziran 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

07:59 - 14 Haziran 2019
Kırşehir Haberleri
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE…

07:59 - 31 Mayıs 2019
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

HALİS DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU SPOR…

07:59 - 27 Mayıs 2019
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20EK%C4%B0M-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı