Konuralp USTA


Etkili Öğretmen Özellikleri


Medeniyetimiz bilgi ve irfan zemininde varlığını asırlar boyunca devam ettirmiştir. Kadim değerlerimiz bilgi ve ahlakın aynı potada yoğrulması sayesinde nitelikli insan portresinin şekillenmesine vesile olmuştur.
İlk emri  “oku” olan bir medeniyetin mensupları olarak ilim öğrenme ve öğretme noktasında çok zengin bir mirasa sahibiz. Yarınların büyük Türkiye’sini inşa etme görev ve sorumluluğu öğretmenlerimize tevdi edilmiştir. Okuyan, araştıran, güçlü bir muhakemeye sahip, milli ve manevi değerlerimizi çok iyi kavramış nesiller yetiştirmek öğretmenlerimizin yapacakları çalışmalarla mümkün olacaktır. Buna giden yolda eğitim ortamlarında öğretmenlerimizin tavır, davranış, yöntem ve metotları özel bir önem arz etmektedir.
Öğretmen, eğitim ortamında nasıl davranmalı ve neler yapmalı ki öğrenci istendik, davranışları göstersin? Eğitim lideri olarak öğretmenin öğretme ortamlarında maksimum düzeyde etkili olabilmesi için neler yapılmalı? Pedagojik manada sınıf yönetiminde ve kaliteli öğretme faaliyetinin gerçekleşmesinde bazı temel esaslar şöyle sıralanabilir.
Öğretmen, dönüt düzeltme, ipucu ve pekiştirici ilkelere uygun olarak kullanılmalıdır. Sınıfı, iyi organize etmeli, öğrenci katılımını sağlamalıdır. Öğrencilerle sürekli göz iletişimi kurmalıdır. Başarıyı vurgulamalı ve tüm öğrencilerin başarısını beklemelidir. Her dersin ve ünitenin sonunda değerlendirme yapmalıdır. Öğretmen gereksiz el, kol, jest, mimik ve vücut hareketleri yapmamalıdır. Soruları tüm sınıfa sormalıdır. Öğretmen ana dilini çok iyi bilmeli ve kullanmalıdır. Öğrencilerin bir konuyu başardıklarından-öğrendiklerinden emin olmadan bir sonraki konuya geçmemelidir. Öğretmen ses tonunu iyi kullanmalıdır. Açık ve anlaşılır yönergeler sunmalıdır. Dersi, belirlenen davranış hedeflerine eriştirecek biçimde planlamalıdır. Öğretmen derse hazırlanarak girmelidir. Sınıfta belli bir yere çakılıp kalmamalı, aynı yerde gidip gelmemeli, kendini öğrencilere göre ayarlamalıdır. Öğretmen her türlü ödevi ve sınav kâğıtlarını değerlendirdikten sonra, öğrencilere dağıtmalı, onların itirazlarını hiç kızmadan dinlemeli, hata yapmışa kabul etmeli, özür dilemelidir. Sınıftaki bütün bireyler ve gruplarla etkileşim kurmalıdır. Öğretmen sınıfta demokratik bir ortam oluşturmalıdır. Derslerini amaçlı ve düzenli biçimde sürdürmelidir. Öğrencilere uygun geri bildirimde bulunmalıdır. Olumlu davranışları pekiştirmeli, olumsuzları kontrol etmelidir. Öğretmen işe koşulan öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanırken prensiplerini, kararlı bir şekilde uygulamalı sınıfını ona göre düzenlemelidir. Öğretmen, öğrenme-öğretme araç ve gereçlerini etkili biçimde kullanmalıdır. Konuları basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu oluş özelliklerine, yakın çevre ve zamandan uzağa doğru işlemelidir. Öğretmen, özellikle okul öncesi ve ilköğretimden, eğitsel oyunlara hemen hemen her eğitim durumunda yer vermelidir. Öğretmen öğrencilerine onlara değer verdiğini, her bir öğrencinin kendisi için çok özel olduğunu belirtmelidir.Öğretmen derse zamanında girip çıkmalıdır.Öğrencilerini tanımalı, onlara isimleriyle seslenmelidir. Sınıfta ise, saygı ve değer ifade eden kelimelerle öğrencilere hitap edilmesi saygı, güven ve olumlu iletişimin tesisi bakımından önemlidir. İhtiyaç duyuldukça velilerle birebir görüşmesinin yanı sıra toplantılar düzenlemesi eğitim-öğretimde karşılaşılan sorunların çözülmesine fırsat sunacaktır. Öğrencilerin beklentilerini, taleplerini çok iyi değerlendirmelidir. Öğrencilerden gelen dönütlere duyarlı olmalı, bunlardan yararlanmalıdır. Öğretmen sınıfta bir orkestra şefi gibi davranmalıdır. Sınıfta yanlış yapmak korkusundan uzak, rahat bir öğrenme ve iletişim ortamı tesis etmelidir. Uygun sorular ve çarpıcı örneklerle sezgisel düşünmeyi geliştirici sınıf tartışmaları yaptırmalıdır. Öğretmen ne öğretileceğinin yanı sıra nasıl öğretileceğine de önem vermelidir.
            Yukarıda sıralanan davranış örnekleri, öğretmenin sınıftaki etkililiğini artıracaktır.
            Öğretmenlerin görevi sadece, öğrencilerin hadiseleri kavramalarını sağlamak ve bilgileri aktarmak değil, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikometri becerilerini de iyi yöneterek, onlara öğrenmeyi öğretmektir. 
            Sınıfların, öğrencilerin öğrenme isteğinin gelişmesine fırsat verecek nitelikte dizayn edilmesi verimli bir öğrenmenin gerçekleşmesine zemin hazırlar.Öğretmen davranışları, öğrencilerin öğrenme isteğinin teşekkülünde önemli bir rol oynar. 
             Bilgi çağında öğretmen, sadece alan bilgisini öğrencilere nakletme gibi bir görevi ifa etmekle iktifa edemez. Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin tespiti ve geliştirilmesi, şahsiyet ve karakter eğitimi, yerli ve milli-manevi değerler istikametinde yarınlara hazırlama, öğretmene tevdi edilen en kutsal görevdir.
              Öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarı ve mutluluklar diliyorum.