4 Kasım 2019 14:17
-A +A
Murat Uzun

Murat Uzun

Çınar Kırşehir

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe Yazarı

Ga­ze­te­ler, Rad­yo­lar, te­le­viz­yon­lar ve in­ter­net ha­ber­ci­li­ği ile bir­lik­te artık ha­ya­tın müt­hiş bir hız ka­zan­dı­ğı, gün­de­min sü­rek­li ola­rak de­ğiş­ti­ği bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Böyle bir sü­reç­te, iyi ha­be­rin pe­şin­den koşan, daha çok ça­lı­şan ön plana çı­kı­yor.
Her ke­si­me eşit me­sa­fe­de dur­ma­ya ça­lı­şan, ta­raf­sız ve doğru ha­ber­ci­li­ği ile öne çıkan Kır­şe­hir ÇINAR Ga­ze­te­si, gü­ve­ni­lir bir haber kay­na­ğı ile okur­la­rı­nın kal­bin­de ayrı bir yer edin­miş­tir.
Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si’nden bah­set­mek ge­re­kir­se…
Kır­şe­hir’de ya­şa­yan her ke­si­min gözü, ku­la­ğı ve sesi ol­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bazen ak­sa­yan bir ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­rir­ken, bazen unu­tu­lan­la­rı, bir ke­na­ra iti­len­le­ri gün­de­me alı­yor. Bazen ya­pı­lan güzel iş­le­ri siz­ler­le pay­la­şır­ken, bazen de ha­yal­le­ri­ni­zi ördü, ilmik ilmik.. Başka il­ler­de olan­la­rın neden bizde ol­ma­dı­ğı­nı sor­gu­lar­ken kar­şı­sı­na çıkan olum­suz­luk­la­ra al­dı­rış et­me­den ce­sur­ca ka­le­me döktü… Her­ke­si gibi, Kır­şe­hir’de ya­şa­yan her­ke­sin daha iyi ya­şa­ma hakkı ol­du­ğu­nu dil­len­dir­di.
Bazen “beni de görün!” diyen yok­sul va­tan­daş­la­rı­mı­zın sesi ol­ma­ya, yar­dım eli­nin uza­tıl­ma­sı­na çaba gös­ter­di. Bu ve­si­ley­le yıl­lar­ca Çınar Kırşehir Ga­ze­te­sin­de ça­lış­mış Ahi­re­te İnti­kal eden Avşar Cihan’ı unut­mu­yor Rab­bim­den me­ka­nı­nı cen­net ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum…
Bu işin zor­lu­ğu­nu çeken İmti­yaz Sa­hi­bi Aydın Kah­ra­man, Yazı İşleri Mü­dü­rü Seda Kı­zıl­te­pe Bay­sal, Edi­tör Ser­dal Ulus­man, ta­sa­rım­cı Ceyda Çelik ve İsmail Yıl­maz’a ça­lış­ma ha­ya­tın­da ko­lay­lık­lar ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Nice yıl­lar di­li­yo­rum... İyi ki var­sın Çınar. 

Anahtar Kelimeler : Murat Uzun,
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Yazarlar
Anket

Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı